Fiscal

Confecció i presentació de forma mensual, trimestral o anual de totes les obligacions fiscals de cadascun dels nostres clients a través de la confecció de la comptabilitat oa través de la informació subministrada.

  • Model 111 (mensual/trimestral): Impost sobre la Renda de Persones Físiques de retencions de nòmines i professionals.
  • Model 123 (mensual/trimestral): Impost sobre la renda de persones físiques de retencions de dividends i préstecs no bancaris.
  • Model 115 (mensual/trimestral): Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments procedents de l'arrendament o el subarrendament d'immobles urbans.
  • Model 130 (mensual/trimestral): Impost sobre la Renda de Persones Físiques, Empresaris i professionals en Estimació Directa. Pagament fraccionat.
  • Model 200 (anual): impost sobre societats i impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència al territori espanyol). Declaració (Mod. 200). Documents d'ingrés o devolució: impost sobre societats (mod. 200); Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència al territori espanyol) (Mod.206).
  • Model 202 (abril, octubre i desembre): impost sobre societats i impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència al territori espanyol). Pagament Fraccionat.
  • Model 210 (trimestral/anual): Impost sobre la Renda de no residents sense establiment permanent. Declaració ordinària.
  • Model 303 (mensual/trimestral): Impost sobre el Valor Afegit.
  • Model 349 (mensual/trimestral): Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries.
gestión fiscal

Contacta amb nosaltres i demana'ns més informació sense compromís!